Uslubiy ishlar yo‘nalishi >> Dars-muqaddas >> Ahamoniylar davlati

 

     Sinf: VI “D”

Fan nomi: Tarix

Sana:14.11.14

O`tilgan soati:3

Dars mavzusi:Ahamoniylar davlati

Mavzu

Ahamoniylar davlati

O`quv jarayonining mazmuni

Mavzu bilan tanishtirish, o`quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, axloqiy tarbiya berish. Mavzu ustida mustaqil ishlash ko`nikmalarini shakllantirish.

O`quv jarayonining amalga oshirish texnologiyasi

Uslub: og`zaki bayon qilish, kichik guruhlarda ishlash

Vosita: darslik, buklet, boshqotirma, slayd

Nazorat: og`zaki nazorat, savol-javob, kuzatish, o`z-o`zini nazotar qilish

Baholash: rag`batlantirish, 5 balli tizim asosida baholash

 

Kutiladigan natijalar

O`qituvchi: mavzu qisqa vaqt ichida barcha o`quvchilar tomonidan o`zlashtiriladi. O`quvchilarning faolligi oshadi, darsga nisbatan qiziqish uyg`onadi.

O`quvchi: yangi bilimlarni egallaydi, og`zaki va yozma nutqi rivojlanadi, qisqa vaqt ichida ko`p ma`lumotga ega bo`ladi.O’quvchilar dars yakunida tanga,pul tushinchasiga ega bo’ladi.Dastlabki savdo vositalari bilan tanishadilar.

 

Kelgusi rejalar

 

 O`qituvchi: yangi pedagogic texnologiyalarni o`zlashtiradi va darsga tadbiq etib, takomillashtirishga erishadi, o`z ustida ishlaydi

O`quvchi: o`z fikrini erkin bayon qiladi, matn ustida mustaqil ishlashni o`rganadi.

 

 Dars maqsadi:

Ta`limiy: O’quvchilarbu darsda ahamoniylar davlati haqida uning geografik joylashuvi,bu yerdagi tarixiy davlatlarga qay tariqa asos solinganligi O`zbekiston va Eron munosabatlari  haqidagi bilimlarga ega bo’ladilar;

Tarbiyaviy : O`quvchilarni o`z ona yurtiga sadoqatli etib tarbiyalash va ularda milliy g`ururni yuksaltirish

Rivojlantiruvchi: Boshqa davlatlarning tarixiga va madaniyatiga hurmat nazari bilan qarash tuyg`usini shakllantirish

Dars turi: Hikoya.Matn bilan ishlash.Taqqoslash.

Darsda foydalaniladigan metodlar: Aralash,jamoaviy, tezkor savol –javob,Boshqotirma va xaritada ishlashni o`rgatish.

Darsdafoydalaniladigan jihozlar: Darslik, xarita ,mavzuga oid rasmlar,testlar yozilgan tarqatmalar,Boshqotirma,A.K.T

Nazorat:Kuzatish,og’zaki savol-javob.

Dars borishi:

1.Tashkiliy qism; 2d

2.O’tilgan mavzuni takrorlash;10d

3.Yani mavzu bayoni;15d

4.Mustahkamlash;10d

5.uyga  vazifa;3d

Dars boshlanib,navbatchi aniqlanadi,davomat olinadi.O`quvchilr diqqati jamlanib psixalogik muhit yaratiladi.Ajdodlarimizning hikmatli gaplaridan misollar keltiriladi.M:”Moziyga qarab ish ko`rmoq hayirlidir”.Bugungi darsda shior tanlab olinadi:Ajdodlarga munosib avlod bo`lish. 

O`tilgan mavzu takrori:O`tilgan mavzu tezkor savollar,test va boshqotirma orqali mustahkamlanadi.

1Old Osiyo hududida qanday davltlar tashkil topgan.

2 Xettlar davlatining poytaxti .

3 Qaysi old Osiyo davlatini poytaxti 2ta bo`lgan.