Uslubiy ishlar yo‘nalishi >> Dars-muqaddas >> Arifmetik ildiz xossalari.

Fan: algebra.

Texnologik xarita.

Mavzu

Arifmetik ildiz xossalari.

Maqsad va vazifalar

Ta`limiy maqsad: O`quvchilarda arifmetik ildiz xossalari haqida tushuncha berish, mavzuga doir masalalar yechish orqali o`quvchilarni mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish, matematik nutqini rivojlantirish, bilim, ko`nikma, malakasini hosil qilish.

Tarbiyaviy maqsad: O`quvchilarni vatanga muhabbat, mehnatsevarlik, o`zaro hurmat, jamoa bo`lib ishlash, o`zi tanlagan kasbiga hurmat va undan faxrlanish ruhida tarbiyalash, mavzu davomida o`quvchi fanga qiziqishini oshirish, ma’naviy, estetik tarbiya berish.

Rivojlantiruvchi: O`quvchilarga misollar keltirish orqali matematika fanining fanlararo bog`liqligini ko`rsatib, ularning fikrlash va tasavvur etish qobiliyatlarini o`stirish, misol va masalalar yechish bilimlarini kengaytirish. tadbirkor, hisobchi, muhandis kasblariga yo`naltirish.

b) o`quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash

v) o`tilgan mavzu yuzasidan savol javob .

O`quv jarayonining mazmuni

O`quvchilarda arifmetik ildiz xossalari haqidagi ilmiy dunyoqarashlarini, mavzu asosida bilim va ko’nikma malakalarini rivojlantirish.Misollar yechish orqali qay darajada o’zlashtirganliklarini nazorat qilish.

O`quv jarayonining amalga oshirish texnalogiyasi.

Uslub:Aqliy hujum, kichik guruhlar bilan ishlash, individual ishlash.

Shakl: savol-javob, jamoa va yakka tartibda ishlash, suhbat-munozara.

Vosita: Darslik asosida ko`rgazmali qurollar, o`quv qurollari, chizg`ich, sirkul, kompyuter dars taqdimoti, tarqatma testlar, kartoteka savollari, ekektron darslik.

Nazorat: og`zaki nazorat, o`z-o`zini nazorat qilish

Baholash: rag`batlantirish, 5 balli tizim asosida baholash

Kuzatilgan natijalar

O`qituvchi: mavzuda o`quvchilar egallashi lozim bo`lgan bilim ko`nikma malakalardan kelib chiqqan holda o`quvchilar bilimi baholanadi o`quvchilar faolligi oshadi

O`quvchi: yangi bilimlarni egallaydi. Og`zaki va yozma nutqi rivojlanadi ijobiy va tanqidiy fikrlash ko’nikmasi shaklladi.

Kelgusi rejalar

O`qituvchi: yangi pedagogik texnalogiyalarni o`zlashtiradi o`z ustida ishlaydi. Pedagogik mahoratini oshiradi.

O`quvchi: darslikdan ishlashni o`rganadi, o`z fikrini bayon qila oladi. Mavzuga oid qo`shimcha materiallarni topadi.

Darsning sxemasi.

Darsning borishi:

  1. 1.   Tashkiliy qism: O`qituvchi xonaga kelib o`quvchilar bilan salomlashib, navbatchi axborotini tinglaydi. Davomadni aniqlab, darsni odob – axloq, ma’naviyat tushunchalari bilan boshlaydi. Ma’naviyat daqiqasida Prezidentimiz I. A. Karimov tomonidan 2014- yil “Sog`lom bola” yili deb nomlaganligi va dekabr oyida qabul qilingan Davlat ramzlari va 2014-yil 21-dekabrda bo`lib o`tadigan saylov bo`yicha o`quvchilar o`z fikrlarini bayon qiladi, o`qituvchi esa tinglab, mavzuga xulosa qiladi. Shundan so`ng o`qituvchi o`quvchilarni kichik guruhlarga ajratib oladi. O`quvchilar ballik tizim bilan baholanadi, buning uchun har bir savol yoki misol uchun o`quvchiga ball berib boriladi va dars so`ngida to`plangan ballar natijasiga ko`ra g`olib guruh va eng faol o`quvchi aniqlanadi.

1-guruh “Tadbirkorlar”, 2-guruh “Muxandislar

Har bir guruhga o`tilgan mavzuga doir misollar “Raqamlar so`zlaganda” usuli orqali beriladi va misollarning javoblaridan muhim sanalarni aniqlashadi. 1- guruh 2014-yil “Sog`lom bola” yili, 2- guruh P/Q 1875 Chet tillarini o`rganish boyicha Prezidentimizning qarori.

2.O’tilgan mavzuni mustahkamlash

  

 

  

3.Yangi mavzu bayoni: Yangi mavzu kompyuterda elektron darslik orqali tushuntiriladi.

n-darajali arifmetik ildiz quyidagi xossalarga ega:

Bilib oling

Agar

  n, m natural sonlar bo'Iib,bo'lsa, u holda quyidagi tengliklar to'g'ri bo'ladi:

     4.Mustahkamlash: Yangi mavzuni mustahkamlash uchun har bir guruhga 4-tadan test kartochkalari tarqatiladi, savollarning javoblari doskadagi javoblar bilan solishtiriladi to`g`ri javobning orqasida yulduzcha , noto`g`ri javob orqasida kulib turgan turgan chehra nomoyon bo`ladi.

1-savol


Sonlardan ildiz chiqarish amalini kim kashf qilgan?

A

Muhammad al-Xorazmiy

B

Jamshid ibn Ma'sud ibn Mahmud G`iyosiddin

C

Abu Rayhon Beruniy

D

Mirzo Ulug`bek

2-savol


Ildiz chiqarish amali qaysi amalga teskari hisoblanadi?

A

qo`shish

B

ko`paytirish

C

logarifm

D

darajaga ko`tarish

3-savol


 formulada a> 0 bo`lsa, m qanday bo`ladi?

A

istalgan butun son

B

m > 2

C

m = 2

D

natural son

4-savol


Hisoblang:

A

3

B

2

C

1

D

4

 

141- 148 misollar o`quvchilar tomonidan mustaqil bajariladi.

 Hisoblang (141-144):

O`quvchilar darslikdagi berilgan masalalarni doskada bajaradi. 

6.Dars yakuni. Bu bosqichda o`quvchilar o`zlarining olgan rag`bat kartochkalarini sanaydilar va g`olib guruh aniqlanib, rag`batlantiriladi. O`qituvchi darsni umumlashtirib, o`quvchilar ballarini izohlab qo`yadi va darsni yakunlaydi.

 Foydalanilgan adabiyotlar:

 1. Algebra 9-sinf darsligi. Sh.Alimov, O.R. Xolmuhammedov, M.A.Mirzahmedov

  1.   Internet tarmog`idan olingan ma’lumotlar

3. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari O`.Q.Tolipov, M.Usmonboyeva