Uslubiy ishlar yo‘nalishi >> Dars-muqaddas >> “Якка чўпга таяниб сакраб чиқиш,бир тиззада ўтириш,юриш

Caна:

Фан: Жисмоний-тарбия

Синфи:8-“В”    Ўқувчи сони:33/19

Мавзу:Гимнастика

Машғулот-40. Якка чўпга таяниб  сакраб чиқиш,бир тиззада ўтириш,юриш, “Қалдирғоч” ҳолатида туришни мустаҳкамлаш.

Мақсад:

Дарс типи:Янги билим бериш, тушунча ҳосил қилиш ,мустаҳкамлаш.

Дарс услуби:Гуруҳларга бўлиб ишлаш,табақалаштирилган

Дарс дидактикаси(жиҳози):Ўқув қўлланмаси,хуштак,секудамер,якка чўп,гимнастик тўшаклар,гимнастик кўприк ва ҳаказолар.

Дарснинг бориши:

1.Рсихологик тайёргарлик

2.Дарс режаси:

А)Мавзу билан таништириш

Б)Умумий ривожлантирувчи машқлари

В)Дарснинг асосий қисмини ўтиш

Г)Дарсни якунлаш

Д)Тақдирлашдаги вазифа

Дарснинг баёни:

Дарснинг мақсади:

1.Таълимий мақсад:Ўқувчиларга ДТС да берилган билим.кўникма ва малакалар юзасидан тушунча бериш

А)Жисмоний машғулотларнинг организимнинг асосий системаларига  таъсири

Б)Машқларни бажараётганда ўз-ўзини назорат қилиш ва хавфсизлик қоидаларига амал қилиш

В)Мувозанатни сақлашга қаратилган машқларни мустақил бажариш қоидаларини билиш

Г)Якка чўп устида машқ бажаришда мувозанатни сақлай олишга ҳаракат қилиш

Д)Дастурдаги мувозанат сақлашга оид машқлар техникасини мукаммал ўзлаштиришга ҳаракат қилиш лозим2.Табиявий мақсад:Ўқувчиларга ахлоқий тарбия,ақлий тарбия,бадан тарбиясидан ва нафосат тарбиясини узвий равишда боғланганлиги  шахсий камол топишнинг ягона жараён эканлигини  тушунтириш.

3.Ривожлантирувчи мақсад:Шахсни шахсий психологияси(диққат,ирода,кучи хиссиётини ва идрокни ривожлантириш) ўқувчиларни ғалабага бўлган интилишини берилган жтсмоний юкламаларни бажара олишги ишонтириш,иродавий сифатини ривожлантириш.

4.Касбга йўллаш мақсади.Ўқувчиларни ўзлари қизиққан спорт турилари билан шуғуллантиришга қизиқишни ошириб бориш

5.Мафкуравий мақсад:Ўқувчиларга миллий ҳаракатли ва спорт ўйинлари орқалимиллий ифтихор ватанпарварлик,миллий урф одатларимизни сингдириб бориш.

Т/Р

Дарснинг бориши

Миқдори

Методик кўрсатма

Тайёрлов қисми 10-12

Ўқувчилари сафлаш,навбатчидан рапот қабул қилиш,саломлашиш.ўқувчиларни янги мавзу билан таништириш.Машқлар :турган жойида “ўнгга”,”чапга”  “орқага бурилиш”  машқларини бажариш. УРМ

 

Давоматни аниқлаш,касалларни машҳулотдан озод қилиш,ҳаракатда саф бузмаслик

 

1.Д.Ҳ оёқлар елка кенглигида қўллар белда

1-2 қўллар юқорига

3-4 қўллар пастга

6-8 марта

1-2 нафас олишимиз

3-4 нафас чиқариш Гавданинг тўғрилигига этибор бериш

 

2.Д.Ҳ.А.Т (Асосий тик туриш)

1-қўллар олдинга

2-қўллар юқорига

3-қўллар ён томонга

4-ДҲ

6-8 марта

Тиззалар букулмаслигига эътибор бериш керак

 

3.Д.Ҳ.Оёқлар елка кенглигида қўллар белда

1-қўллар юқорига

2-ДҲ

3-4 машқлар такрорланади

5-7 марта

Гавданинг тиклигига эътибор бериш

Гавданинг тўғрилигига эътибор бериш

Икки оёқда сакрашдан сўнг турган жойидан югуришга ўтамиз

 

4.ДҲ.Оёқлар елка кенглигида қўллар ён томонда

1-3 қўллар орқага айлантирилади

4-ДҲ.

5-7 марта

 

 

5.ДҲ. Оёқлар елка кенглигида қўллар белда

1-3  чап қўлр юқорига гавдани ўнг томонга букамиз

1-3 ўнг қўл юқорига гавдани чап томонга букамиз

4-Д.Ҳ

 

5-7 марта

 

 

6.Д.Ҳ Оёқлар елка кенглигида қўллар белда

1-3 пружинадек олдинга букуламиз

4-Д.Ҳ

 

5-6 марта

 

 

7.Д.Ҳ Оёқлар елка кенглигида қўллар олдинга узатилган ҳолда туриши

1-чап оёқ ўнг қўлга  теккизилади

2-Д.Ҳ.

3- ўнг оёқ  чап  қўлга  теккизилади

4-Д.Ҳ

5-6 марта

 

 

8.Д.Ҳ  Оёқлар елка кенглигида қўллар белда

1-ўнг оёққа чўнқайиб ўтирамиз қўллар олдинга узатилади

2-Д.Ҳ

3- чап оёққа чўнқайиб ўтирамиз қўллар олдинга узатилади

4.Д.Ҳ

 

 

5-6 марта

 

 

9.Д.Ҳ қўллар белда

1-4 ўнг оёқда сакраймиз

1-4  чап оёқда сакраймиз

1-4 иккала оёқда сакраймиз

 

8-10 марта

 

Асосий қисми

23-27

Сафланиш.Мавзу ҳақида маълумотлар

1.Назарий маълумотлар

А.Гимнастика тўғрисида маълумот

Грекча-гимнаст сўзидан келиб чиққан бўлиб енгил кийимларда машқ бажариш деган маънони беради

Б.Гимнастика турлари:

1)Бадиий гимнастика

2)Спорт гимнастикаси

Бадиий гимнастикада лента,булава,арғамчи ва тўплардан фойдаланиб машқ бажарилади

Спорт гимнастикасида турник ,арқон.якка чўп ,харри,қушпоя,халқа.от ва дастакли от каби жиҳоз ва анжомларда машқлар бажарилади.

3.Кўникма ва малакалар

А.Мувозанатни сақлашга оид махсус машқлар

Б.Ўтилган мавзуни мустаҳкамлаш

В.Якка чўпга таяниб сакраб чиқиш

Г.Бир тиззада якка чўпда ўтириш

Д.Якка чўп устида қўлларини ён томонларга ёйиб оёқларни навбати билан пастга ташлаб юриш

 

2-3 марта

 

Якуний қисми

3-5

Дарс якунида ўқувчиларни бир қаторга ёнма-ён қилиб сафлаш.”Диққатни оширувчи” машқлар бериш.

-машғулотни таҳлил қилиш

-машғулотга фаол қатнашган ўқувчиларни алоҳида кўрсатиб рағбатлантириш

-кўрсатмалар бериш

Уйга вазифа:Арғимча ва гардишда мустақил машқлар бажариш

2-3 марта

Ўқувчиларни кейинги дарсга тайёрлаш керак

Юрак уришини пасайтиришга эришиш лозим

Т/Р

Дарснинг бориши

Миқдори

Методик кўрсатма

Тайёрлов қисми 10-12

Ўқувчилари сафлаш,навбатчидан рапот қабул қилиш,саломлашиш.ўқувчиларни янги мавзу билан таништириш.Машқлар :турган жойида “ўнгга”,”чапга”  “орқага бурилиш”  машқларини бажариш. УРМ

 

Давоматни аниқлаш,касалларни машҳулотдан озод қилиш,ҳаракатда саф бузмаслик

 

1.Д.Ҳ оёқлар елка кенглигида қўллар белда

1-2 қўллар юқорига

3-4 қўллар пастга

6-8 марта

1-2 нафас олишимиз

3-4 нафас чиқариш Гавданинг тўғрилигига этибор бериш

 

2.Д.Ҳ.А.Т (Асосий тик туриш)

1-қўллар олдинга

2-қўллар юқорига

3-қўллар ён томонга

4-ДҲ

6-8 марта

Тиззалар букулмаслигига эътибор бериш керак

 

3.Д.Ҳ.Оёқлар елка кенглигида қўллар белда

1-қўллар юқорига

2-ДҲ

3-4 машқлар такрорланади

5-7 марта

Гавданинг тиклигига эътибор бериш

Гавданинг тўғрилигига эътибор бериш

Икки оёқда сакрашдан сўнг турган жойидан югуришга ўтамиз

 

4.ДҲ.Оёқлар елка кенглигида қўллар ён томонда

1-3 қўллар орқага айлантирилади

4-ДҲ.

5-7 марта

 

 

5.ДҲ. Оёқлар елка кенглигида қўллар белда

1-3  чап қўлр юқорига гавдани ўнг томонга букамиз

1-3 ўнг қўл юқорига гавдани чап томонга букамиз

4-Д.Ҳ

 

5-7 марта

 

 

6.Д.Ҳ Оёқлар елка кенглигида қўллар белда

1-3 пружинадек олдинга букуламиз

4-Д.Ҳ

 

5-6 марта

 

 

7.Д.Ҳ Оёқлар елка кенглигида қўллар олдинга узатилган ҳолда туриши

1-чап оёқ ўнг қўлга  теккизилади

2-Д.Ҳ.

3- ўнг оёқ  чап  қўлга  теккизилади

4-Д.Ҳ

5-6 марта

 

 

8.Д.Ҳ  Оёқлар елка кенглигида қўллар белда

1-ўнг оёққа чўнқайиб ўтирамиз қўллар олдинга узатилади

2-Д.Ҳ

3- чап оёққа чўнқайиб ўтирамиз қўллар олдинга узатилади

4.Д.Ҳ

 

 

5-6 марта

 

 

9.Д.Ҳ қўллар белда

1-4 ўнг оёқда сакраймиз

1-4  чап оёқда сакраймиз

1-4 иккала оёқда сакраймиз

 

8-10 марта

 

Асосий қисми

23-27

Сафланиш.Мавзу ҳақида маълумотлар

1.Назарий маълумотлар

А.Гимнастика тўғрисида маълумот

Грекча-гимнаст сўзидан келиб чиққан бўлиб енгил кийимларда машқ бажариш деган маънони беради

Б.Гимнастика турлари:

1)Бадиий гимнастика

2)Спорт гимнастикаси

Бадиий гимнастикада лента,булава,арғамчи ва тўплардан фойдаланиб машқ бажарилади

Спорт гимнастикасида турник ,арқон.якка чўп ,харри,қушпоя,халқа.от ва дастакли от каби жиҳоз ва анжомларда машқлар бажарилади.

3.Кўникма ва малакалар

А.Мувозанатни сақлашга оид махсус машқлар

Б.Ўтилган мавзуни мустаҳкамлаш

В.Якка чўпга таяниб сакраб чиқиш

Г.Бир тиззада якка чўпда ўтириш

Д.Якка чўп устида қўлларини ён томонларга ёйиб оёқларни навбати билан пастга ташлаб юриш

 

2-3 марта

 

Якуний қисми

3-5

Дарс якунида ўқувчиларни бир қаторга ёнма-ён қилиб сафлаш.”Диққатни оширувчи” машқлар бериш.

-машғулотни таҳлил қилиш

-машғулотга фаол қатнашган ўқувчиларни алоҳида кўрсатиб рағбатлантириш

-кўрсатмалар бериш

Уйга вазифа:Арғимча ва гардишда мустақил машқлар бажариш

2-3 марта

Ўқувчиларни кейинги дарсга тайёрлаш керак

Юрак уришини пасайтиришга эришиш лозим