Uslubiy ishlar yo‘nalishi >> Dars-muqaddas >> Tub va murakkab sonlar

 

Sinf: 6

Mavzu: Tub va murakkab sonlar

Maqsad :

 a) Ta’limiy: O’quvchilarga tub va murakkab sonlar, tub ham murakkab ham bo’lmagan son haqida to’liq ma’lumot berish, ko’nikma malaka hosil qilish.

 b) Tarbiyaviy : O’quvchilarni jamoa bo’lib ishlash, o’zaro yordam va berilgan vazifani bajarishda ma’suliyat sezish ko’nikmasini oshirish, vatanparvar inson bo’lishga undash

 v) Rivojlantiruvchi: Mavzuga oid         mashqlarni turli usullarda bajarish, mavzuni

 tadbirkorlik , iqtisod sohalari bilan          bog’lash .

Dars tipi: Yangi bilim berish.

Dars uslubi: Ko’rgazmali -amaliy.

Dars usuli: Aqliy hujum, guruhlarda ishlash

Dars jihozi:Darslik, ko’rgazma qurollar, kartateka testlari , slayd , boshqotirma.

Darsning borishi:

 a) Tashkiliy qism: O’quvchilar bilan salomlashish ,navbatchi hisobatini tinglab o’tilgan mavzuni so’rash va uyga berilgan vazifani baholash.

 O’quvchilar uch guruhga ajratiladi.

1- guruh:Al-Xorazmiy

2- guruh: Abu Rayxon Beruniy .

3- guruh : Ibn - Sino.

a) O’tilgan mavzuni takrorlash:

Har bir guruhga slaydda savollar beriladi.

 

 

 

) Yangi mavzu bayoni:

Har bir n natural son1ga va o’ziga bo’linishi ma’lumn : 1 = n;  n : n = 1

 
 

 

 

Natural son: faqat bitta; faqat ikkita; bir nechta bo’luvchilarga ega bo’lishi mumkin.

Natural son 1 faqat bitta bo’luvchiga ega, bu bo’luvchi 1 ning o’zi.

1 : 1 = 1

2, 3, 5, 7, 11, 13, . . . sonlar faqat 2 ta bo’luvchiga ega: 1 va shu sonnig o’zi.

2 : 1 = 2;  2 : 2 = 1;   13 : 1= 13;     13 : 13 = 1.

v

2 : 1 = 2;   2 : 2 = 1;    13 : 1= 13;       13 : 13 = 1.

12 sonining bo’luvchilari ikkitadan ko’p, ular -1, 2, 3, 4, 6, 12 sonlardir.

 


Bo’luvchilari faqat ikkita ( 1 va o’zidan iborat) bo’lgan sonlar tub sonlar deyiladi.

 

Birinchi – eng kichik tub son ikkiga teng.

 

 

 

 

 

Mustahkamlash:

446 –misol.   58, 60, 88, 121, 196 sonlarining bo’luvchilarini yozing.

58 sonining bo’luvchilari: 1, 2, 29,58

60 sonining bo’luvchilari: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30,60

88 sonining bo’luvchilari: 1, 2, 4, 8, 11,22, 44, 88

121 sonining bo’luvchilari: 1, 11,121

196 sonining bo’luvchilari: 1, 2, 4, 7, 28, 49, 98, 196

447-misol. Quyidagi ifodalar nima uchun murakkab bo’ladi?

490 ∙ 33    2) 65 ∙ 29    3) 27 ∙ 24

448-misol. Tengsizlikning tub yechimlarini toping:

45 < x < 90  

28 < y < 60

25 < z < 73

47 ≤ k ≤ 80

34 ≤ z ≤ 62

59 ≤ k ≤ 83

 

 Uy ishi : 453-454- misollar.

 Dars yakuni : G’olib guruhni aniqlab rag’batlantiriladi, faol qatnashgan o’quvchilarni baholab hayirlashish.

 Matematika fani o`qituvchisi Quvvatova Jannat Teshayevna.