Uslubiy ishlar yo‘nalishi >> Dars-muqaddas >> Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органлари

Фан         Ҳуқуқшунослик

8 -синф

 

Мавзу: Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органлари

 

Интерфаол машғулотнинг технологик харитаси ва ўтказилиш ишланмаси

 

Мавзу:

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органлари

 

(1 соат).

 

 

Мақсад ва вазифалар

Мақсад: Вазифалар: ўқувчиларда ҳуқуқ фанига қизиқиш уйғотилади, ўқувчилар мавзу бўйича ўзлаштирилиши лозим бўлган билим, кўникма ва малакаларга эга бўладилар, мавзунинг мазмун-моҳиятини ўзлаштирадилар. Мавзуга оид топшириқларни якка ва гуруҳ ҳолатида ўрганиб, ўзлаштиришга эришадилар. Ўқувчиларнинг янги мавзуни қай даражада ўзлаштирганлиги назорат қилинади, уларнинг билими баҳоланади. 

 

Ўқув материали мазмуни

Таълимий:Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органлари ҳақида билимларга эга бўлишади;

Тарбиявий: Ҳуқуқ фанини ўрганишга қизиқишлари ортади;     

Ривожлантирувчи: Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органлари турларга ажратиш малакаси ривожлантирилади.

 

 

 

 

Ўқув жараёнини ташкил этиш технологияси

Шакл: интерфаол машғулот: савол-жавоб, кичик гуруҳ, гуруҳ, жамоа бўлиб ишлаш.

Метод: Ақлий ҳужум, оғзаки баён, тушунтириш, тест билан ишлаш, “Бинго” машқлари

Восита: мустақил ишларнинг  тарқатма материаллари, китоблар, магнитли доска, рангли қоғоз ва маркер, фломастерлар.

Усул: жадвал, диаграмма, машқлар.

Назорат: кузатиш, назорат саволлари, назорат машқлари.

Баҳолаш: рағбатлантириш, ўз-ўзини баҳолаш, балл тизими.

 

 

 

 

Кутиладиган натижалар

Ўқитувчи: Мавзу асосида  суд тизими прокуратура органлари адвокатура ички ишлар вазирлиги ҳақида билимлар беради Ўқувчи: Мавзу бўйича янги билимлар эгалланади. Мавзунинг асосий мазмуни бўйича ҳуқуқ фани ҳақида тушунчалар, билимлар шаклланади.

 

 

 

Келгуси режалар

Ўқитувчи: Навбатдаги мавзу учун машғулот материалларини қайтадан кўриб чиқиш, машғулотни таҳлил қилиш, мавзуни қўшимча маълумотлар билан бойитиш, машғулот методикаси ва техникасига ўзгартириш киритиш, кейинги машғулотни ўтказишга тайёргарлик кўриш.

Ўқувчи-талаба: “Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи давлат органлари

” мавзусини ўқиб, асосий маъно-мазмунини тушуниб олиш, тарихий атамаларни эслаб қолиш, савол-жавобга тайёргарлик кўриш, қўшимча манбаларни излаб топиш

Дарснинг бориши

. Ташкилий қисм: 2 дақиқа.

 Уй вазифасини такрорлаш: 15 дақиқа.

Ўтилган мавзуни такрорлаш учун саволлар.

“Вазирлар маҳкамаси ” деб нимага айтилар экан?

Давлат қўмиталари нима?

Ижро этувчи ҳокимиятни ким бошқаради?

Вазирлар Маҳкамаси қай тартибда тузилади?

 

. Янги дарс мавзусини рўёбга чиқариш устида ишлаш: 12 дақиқа

 “Гуруҳлар иши”. Ўқувчилар тўрт гуруҳга бўлинади ва уларга топшириқлар берилади. Ҳар бир гуруҳ ўз топшириг`ини дарсликдан фойдаланган ҳолда ватманга ёзади.

1-гуруҳга: Адвокатура қандай орган?

2-гуруҳга: Прокуратура қандай орган?

3-гуруҳга: Ички ишлар вазирлиги қандай орган?

4-гуруҳга: Адлия вазирлиги ҳақида нималар биласиз

Гуруҳ сардорлари доскага ватманларни осиб жавобларни изоҳлаб беришади. Жавоблар ўқитувчи томонидан тўлдирилади ва аниқлик киритилади.

 

. Ўтилган мавзуни мустаҳкамлаш: 10 дақиқа.

Бунда “Бинго машқи” дан фойдаланилади.

прокурор

милиция

қонун

адвокат

судья

ҳуқуқ

Солиқ қўмитаси

божхона

жиноят

 

Ўқувчиларга олдиндан тайёрланган карточкалар тарқатилади. Карточкаларда рақамлар ёзилган бўлади. Машқ саволлари:

1Адвокат сўзининг маъноси?

2.Прокурор сўзининг маъноси?

3.Давлат органи нима?

4. “Прокуроларнинг ваколати неча йил?

 Дарс якунларини чиқариш: 4 дақиқа.

1. Мавзуга доир асосий тушунчаларни қисқача такрорлаш;

2. Ўқувчилар берган саволларга жавоб бериш;

3. Баҳоларни эълон қилиш.

 

 Уйга вазифа: 2 дақиқа.

Мавзу охирида берилган савол ва топшириқлар билан ишлаш;

Дарсликдаги “Ижодий фаолият” рукнини бажариб келиш;

Дарсликда берилган мустақил иш топшириқларини бажариб келиш.

 “Вазирлар маҳкамаси ” деб нимага айтилар экан?

Давлат қўмиталари нима?

Ижро этувчи ҳокимиятни ким бошқаради?

Вазирлар Маҳкамаси қай тартибда тузилади?

 

. Янги дарс мавзусини рўёбга чиқариш устида ишлаш: 12 дақиқа

 “Гуруҳлар иши”. Ўқувчилар тўрт гуруҳга бўлинади ва уларга топшириқлар берилади. Ҳар бир гуруҳ ўз топшириг`ини дарсликдан фойдаланган ҳолда ватманга ёзади.

1-гуруҳга: Адвокатура қандай орган?

2-гуруҳга: Прокуратура қандай орган?

3-гуруҳга: Ички ишлар вазирлиги қандай орган?

4-гуруҳга: Адлия вазирлиги ҳақида нималар биласиз

Гуруҳ сардорлари доскага ватманларни осиб жавобларни изоҳлаб беришади. Жавоблар ўқитувчи томонидан тўлдирилади ва аниқлик киритилади.

 

. Ўтилган мавзуни мустаҳкамлаш: 10 дақиқа.

Бунда “Бинго машқи” дан фойдаланилади.

прокурор

милиция

қонун

адвокат

судья

ҳуқуқ

Солиқ қўмитаси

божхона

жиноят

 

Ўқувчиларга олдиндан тайёрланган карточкалар тарқатилади. Карточкаларда рақамлар ёзилган бўлади. Машқ саволлари:

1Адвокат сўзининг маъноси?

2.Прокурор сўзининг маъноси?

3.Давлат органи нима?

4. “Прокуроларнинг ваколати неча йил?

 Дарс якунларини чиқариш: 4 дақиқа.

1. Мавзуга доир асосий тушунчаларни қисқача такрорлаш;

2. Ўқувчилар берган саволларга жавоб бериш;

3. Баҳоларни эълон қилиш.

 

 Уйга вазифа: 2 дақиқа.

Мавзу охирида берилган савол ва топшириқлар билан ишлаш;

Дарсликдаги “Ижодий фаолият” рукнини бажариб келиш;

Дарсликда берилган мустақил иш топшириқларини бажариб келиш.

ҳуқуқ фани ўқитувчиси Жўрақулова Ноила Нормаматовна